asp中,简单的for循环竟然还不会,记录下: For i = 1 To 9 Step 1 'Step后面就是每循环一次i增加的值,如果是Step 1可以省略   If i = 2 Then Continue For '如果i=2则进入下一轮循环   If i = 5 Then Exit F...