ASP:for 循环

作者: 坎肩儿 分类: asp代码 发布时间: 2010-08-31 18:11

asp中,简单的for循环竟然还不会,记录下:

For i = 1 To 9 Step 1 ‘Step后面就是每循环一次i增加的值,如果是Step 1可以省略
  If i = 2 Then Continue For ‘如果i=2则进入下一轮循环
  If i = 5 Then Exit For ‘如果i=5则退出循环
Next